Commit 546c239c authored by Maria Boto Ordonez's avatar Maria Boto Ordonez
Browse files

Add new file

parent be909804
Title: Henry van de Velde Award
Tags: users
Date: 16 Nov 2021
Author: LABORATORIUM
<figure>
<img src=“images/clay.jpg">
</figure>
We are happy to announce that we are one of the winner in the category Henry van de Velde award in the category Design Research.
De grote verspreiding van kleur in onze dagelijkse omgeving kan een idee geven van de omvang van de kleurenindustrie. Om deze kleurrijke wereld uit de natuur te genereren is exploitatie nodig. Laboratorium, een experimenteel biolab voor kunst, design en biotechnologie van KASK & Conservatorium, bevraagt milieuvraagstukken en contextualiseert kleur in hedendaagse kunst en design. Dit onderzoek identificeert de milieu-impact van de kleurenindustrie en creëert de verschuiving naar een duurzame benadering van kleur.In het onderzoek Ecology of Colours van wetenschapper Maria Boto en designer Heleen Sintobin staan nieuwe applicaties en technieken binnen traditionele kleurproductie centraal. Ecology of colour ontwikkelt enerzijds duurzame pigmenten afkomstig uit microalgen en past ze toe op verschillende materialen (papier, textiel, bioplastiek) en via verschillende technieken (zeefdruk, digitaal printen, schilderen, 3D printen). Anderzijds analyseert Ecology of colour structurele kleuren die men in de natuur terugvindt. Structurele kleuren worden verkregen door biologische nanostructuren die met licht kunnen interfereren. Deze structuren zijn vaak opgebouwd uit eenvoudige biologische bouwstenen, zoals cellulose, chitine, keratine en melanine. Het zijn biomaterialen die in de natuur veel voorkomen,biologisch afbreekbaar en niet giftig zijn. Met behulp van nanotechnologie kweekt Laboratorium een ecologisch en duurzaam kleurenpalet van structurele kleuren.
Laboratorium, een experimenteel biolab voor kunst, design en biotechnologie van KASK & Conservatorium, de school of arts van HOGENT en Howest in Gent is een interdisciplinaire onderzoeksplek waar men bruggen slaat tussen wetenschap, technologie, kunsten en ontwerp.
[Henry van de Velde award voting](https://henryvandevelde.be/nl/awards/22)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment