Commit 2a5c4842 authored by eric's avatar eric

Structu(u)r(e) (vo/f)or (d/th)e presentati(e/on)

Madame Crickx est Schaerbeekoise
Toonmomenten — precisering?
Stickervel
Verbindingen
Open Huis
Toonmomenten
Constellaties
parent 22159862
## Madame Crickx est Schaerbeekoise
Er zit geen klink op de deur
\ No newline at end of file
[[AutoRaamStickers.jpg|alt="Auto Raam Stickers"]]
[[PastingGlitterStickers.jpg|alt=Pasting GlitterStickers|width=800px]]
\ No newline at end of file
> De ruimte op het gelijkvloers wordt multi-functioneel. Aan de straatkant wordt het bureau van de Schaarbeekse Taal geïnstalleerd. Daardoor wordt het al bijna vanzelfsprekend ook het contactpunt naar de buurt toe. Dit hoeft echter geen permanent bureau te zijn, het kan plaats maken voor wisselende tijdelijke invullingen. De voorruimte is ook beschikbaar voor
performances, vertoningen en presentaties, bijvoorbeeld van de gastkunstenaars.
Schaarbeekse taal:
> We hopen een semi-permanente gevelinstallatie te kunnen realiseren aan het Gallait huis.
Open hardware lab
Snijplotten
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment